مسیر

بوسیدن دست کارگر

 

انس بن مالك گفت : موقعى كه رسول اكرم از جنگ تبوك مراجعت مى كرد، سعد انصارى به استقبال آمد حضرت با او مصافحه كرد و دست سعد را زبر و خشن ديد.

فرمود: چه صدمه اى و آسيبى به دستت رسيده است ؟

عرض كرد: يا رسول الله ، من با طناب و بيل كار ميكنم و درآمدم را خرج معاش خانواده ام مى نمايم .رسول اكرم دست او را بوسيد و فرمود: اين دستى است كه آتش با آن تماس ‍ پيدا نمى كند.[۱]

و نیز می فرماید:

اگر هر فردی از شما ریسمانی برگبرد و یک بسته هیزم بر پشت خود گذارد و بفروشد تا آبروی خود را حفظ کند، بهتر است برایش که از مردم درخواست کند که به او چیزی بپردازند و یا منعش کنند.[۲]

 

 (باقر شریف القرشی ، العمل و حقوق العامل فی الاسلام ، ص ۳۰۵). [۱]

.   (دوله الرسول فی المدینه، ص ۲۱۸).

[۲]