مسیر

بازشناسی راهبردهای تبلیغی بانوان صدر اسلام با تأکید بر ارائه الگو برای بانوان مبلغ

نویسنده: 
مقطع تحصیلی: 
كارشناسى ارشد
سال دفاع: 
۱۳۹۹
فایل ضمیمه: