مسیر

استفاده از حب و بغض در عرصه تبلیغ از منظر آیات و روایات

مقطع تحصیلی: 
دکتری
سال دفاع: 
۱۳۹۹
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
فایل ضمیمه: