مسیر

روش‌های اثرگذاری بر مخاطب از دیدگاه تفسیر نور قرآن

مقطع تحصیلی: 
كارشناسى ارشد
سال دفاع: 
۱۳۹۷
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
فایل ضمیمه: