مسیر

راهکارهای تاثیر بر مخاطب در درام دینی بر اساس راهبرد پاتوس

مقطع تحصیلی: 
كارشناسى ارشد
سال دفاع: 
۱۳۹۸
استاد راهنما: 
فایل ضمیمه: