مسیر

اولویت‌دهی به حقیقت جویان در فرآیند هدایت بر مبنای قرآن کریم

مقطع تحصیلی: 
كارشناسى ارشد
سال دفاع: 
۱۳۹۸
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
فایل ضمیمه: