مسیر

راهکارهای کاربردی کردن فرهنگ انتظار در سبک زندگی دینی

نویسنده: 
مقطع تحصیلی: 
سطح سه حوزوی
سال دفاع: 
۱۳۹۴
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
فایل ضمیمه: