مسیر

بررسی شیوه‌های اقناع زبانی امام علی(ع) در فراخوانی و تشویق مخاطبان به جنگ

مقطع تحصیلی: 
كارشناسى ارشد
نام مرکز: 
سال دفاع: 
۱۳۹۶
استاد مشاور: 
فایل ضمیمه: