مسیر

بررسی کارکردهای صبر در تبلیغ حضوری با تکیه بر آیات و روایات