مسیر

اعمال عمومی ماه رمضان

اعمال عمومی ماه رمضان

۱. روزه داشتن: چنانچه افراد مکلف، عذر شرعی نداشته باشند، روزه‌های این ماه بر آنان واجب است. 
۲. صدقه دادن.
۳. ترک گناه: از بهترین کارهای این ماه ترک گناه است.
۴. تلاوت قرآن.
۵. تعقیبات مخصوص: این تعقیبات بعد از هر نماز خوانده می‌شود.
۶. پرهیز از پرخوری: کسانی که در این ماه از روزه داشتن معافند ( مانند مسافرین) مکروه است که پرخوری کنند.
۷. خواندن دعای مخصوص هر روز ماه مبارک رمضان.
۸. مکروه بودن سفر تا روز قبل از ۲۳ ماه مبارک رمضان.
۹. احترام به کوچک و بزرگ 
۱۰. اطعام روزه داران 
۱۱. خواندن دعای افتتاح در هرشب.
۱۲. خواندن نافله‌ی شب .

احکام دو دقیقه ای، محمود اکبری، ص ۱۵۶.