مسیر

ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام

سخنی از جرجی جرداق نویسنده مسیحی معروف در مورد امام علی علیه السلام :
ای روزگار تو را چه می شد اگر تمام نیروهای خود را بسیج می کردی و در هر عصر و زمانی ، بزرگمردی به نام علی را ، با آن عقل و قلب ، با آن زبان و با آن شمشیر به انسانیت عطا می کردی.
این سخن را مرحوم شهریار به شعر در آورده است :
چه بودی اگر هر زمان چون علی                  یلی زادی از مادر روزگار
ترازوی عدلی چنان مستقیم                        ستون امانی چنان استوار
مکارم، همانگونه آرام بخش                       مواعظ همانگونه آموزگار
همانگونه از ظلم بنیادکن                          همانگونه بر زخم مرهم گذار
به مغز عظیمش همان عزم جزم                  به کف کریمش همان ذالفقار
                                                                                            دیوان شهریار ص ۳۶۲

موضوع مناسبت: