مسیر

سبد رسانه ای منتشر شد

کتاب سبد رسانه ای مجموعه مقالاتی در زمینه بررسی آثار مصرف نادرست کالاهای فرهنگی و ارایه راهکارهای مناسب به منظور مدیریت صحیح و بهینه از آن ها می باشد تا بتوان با نگاه آسیب شناختی در جهت پیشگیری مردم جامعه به ویژه قشر کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان جامعه و مادران به عنوان مربیان نسل آتی گام برداشت و مصونیت را درفضای فرهنگی جامعه حاکم کرد.